Podmienky využívania služieb

I. Poskytovateľ

Prevádzkovateľom lokality treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk je: Bc. Ondrej Balko, s miestom podnikania Pod Horou 176/11, 95101 Štitáre, IČO: 45 261 679, zapísaný v živ. reg. Okresného úradu Nitra pod č. 430-36821

Kontaktné údaje: Bc. Ondrej Balko
  Pod Horou 176/11, 95101 Štitáre
E-mail: info@sportsupport.sk
Telefón: +421 948 461 651
  (v ďalšom len Poskytovateľ alebo Prevádzkovateľ).

II. Používateľ

 1. Používateľom je akákoľvek fyzická osoba nepodnikateľ spôsobilá k právnym úkonom, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba (v ďalšom len Používateľ), ktorá využije portál treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk a zaregistruje na lokalite treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk na základe akceptovania týchto Všeobecne záväzných podmienok používania služieb treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk
 2. Osoby, ktoré nedovŕšili štrnásty (14) rok života, potrebujú výslovný súhlas svojich rodičov (zákonných zástupcov) k používaniu portálu. Vyhlásenie o súhlase musí byť predložené písomne a musí sa tiež odvolávať na platnú politiku ochrany osobných údajov. Ak takýto súhlas nie je k dispozícii, portál NIE JE možné používať.

III. Popis a rozsah služieb

 1. Portál treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk je priestor na sprostredkovanie služby kontaktu medzi Používateľom, ktorý má záujem o služby trénera/inštruktora a Používateľom, ktorý je tréner/inštruktor ako aj priestor na využitie iných doplnkových bezplatných alebo platených služieb. Poskytovanie a využívanie služieb na treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk sa spravuje týmito podmienkami.
 2. Bez registrácie je možný prístup k prezeraniu portálu a je možné využitie obmedzeného rozsahu funkcionalít portálu. Pre plné využitie online služby je potrebná registrácia.
 3. Poskytovateľ nepreberá v súvislosti s poskytovaním služieb žiadnu záruku za úspešnosť sprostredkovania kontaktu, ani zodpovednosť za iné poskytované služby. Z tohto dôvodu Poskytovateľ nezodpovedá za to, keď počas trvania zmluvy k žiadnemu kontaktu nedôjde.
 4. Poskytovateľ zaručuje dostupnosť služieb 99,7% počas kalendárneho roka. Do uvádzanej dostupnosti služieb nie sú zahrnuté výpadky služby neovplyvniteľné portálom, zavinené napr. nevyhnutnou údržbou, vyššou mocou alebo technickými poruchami internetu
 5. Pre účely využívania služieb portálu treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk platia výhradne tieto Všeobecne záväzné podmienky používania služieb. Uplatňovanie odlišných obchodných podmienok (napr. stanovených Používateľom) sa vylučuje.
 6. Aby mohol Používateľ využívať služby portálu treneri.sk / instruktori.sk v plnom rozsahu, musí používať najnovšie technológie (prehliadač) resp. musí umožniť použitie týchto technológií na svojom počítači (napr. aktivovať Javascript, cookies). Ak používa staršie alebo málo rozšírené technológie, môže sa stať, že bude môcť využívať služby portálu treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk iba v obmedzenom rozsahu.

IV. Prístup / uzavretie zmluvy

 1. Podmienkou využívania služieb na treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk je bezvýhradný a zrejmý súhlas/akceptácia Používateľa s týmito záväznými podmienkami používania služieb, ktorý Používateľ udeľuje pri ukončení procesu registrácie Používateľa na portál. Používateľ musí poskytnúť platnú e-mailovú adresu, meno a heslo. Prípadne sa môžu použiť služby „Prihlásiť sa pomocou Facebooku“ alebo „Prihlásiť sa pomocou služby Google“.
 2. Registráciou sa spočiatku vytvára voľný bezplatný zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorý však riadi ustanoveniami týchto Záväzných podmienok používania služieb.
 3. Po úspešnej registrácii dostane zákazník e-mail potvrdzujúci registráciu Používateľa.
 4. Po registrácii môže Používateľ využiť rôzne platené aj neplatené služby, ktorých zmluvný základ určujú najmä tieto záväzné podmienky používania služieb.
 5. Používateľ je pred uzatvorením spoplatneného zmluvného vzťahu informovaný o jeho obsahu, cenách a príslušných platobných podmienkach. Kliknutím na tlačidlo "Záväzne objednať" Používateľ vyhlasuje, že si želá uzatvoriť zmluvu o službách, za ktoré sa rozhodol zaplatiť. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením objednávky Poskytovateľom prostredníctvom e-mailu.

V. Podmienky registrácie

 1. Bezplatnú registráciu a vytvorenie verejného profilu môže využiť ten, kto:
  1. Akceptuje a vyjadrí súhlas s týmito záväznými podmienkami používania služieb.
  2. Poskytne Poskytovateľovi platné osobné (resp. firemné) údaje nevyhnutné pre registráciu a vytvorenie osobného profilu. Poskytovateľ v prípade podozrenia na nekompletnú, neexistujúcu, neaktívnu (6 mesiacov) alebo škodlivú registráciu je oprávnený túto zrušiť. Poskytovateľ si rovnako vyhradzuje právo v takomto prípade zamedziť prístup na lokalitu sk / instruktori.sk / sportsupport.sk pre Používateľa.
  3. Je na základe (registračným formulárom zvolených) autorizačných údajov (prihlasovacie meno, heslo), ktoré slúžia na overovanie identity Požívateľa pri jeho prístupe do lokality sk / instruktori.sk / sportsupport.sk riadne registrovaným užívateľom lokality treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk .
 2. Používateľ na základe registrácie:
  1. Vyjadruje slobodný a priamy súhlas so záväznými podmienkami používania služieb.
  2. Získava svoj unikátny prístup do užívateľskej zóny (osobného profilu) s právom administrovať svoj osobný profil (editovať vstupné údaje, vstupné heslo a pod.).
  3. Získava možnosť bezplatného vytvorenia verejného profilu trénera/instruktora
  4. Získava možnosť bezplatného vytvorenia eventu (akcie)
  5. Berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje autorizačné údaje tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami.
  6. Berie na vedomie a súhlasí s tým, že v plnom rozsahu zodpovedá za všetky aktivity, ktoré boli prevedené z jeho osobného profilu, resp. s jeho autorizačnými údajmi. Používateľ rovnako v plnom rozsahu zodpovedá za prípadnú finančnú alebo autorskú ujmu, ktorá vznikne Poskytovateľovi zneužitím jeho (Používateľových) autorizačných údajov, pokiaľ boli poskytnuté tretím stranám.
  7. Vyhlasuje, že jeho správy a komentáre a údaje zverejnené vo verejnom profile nebudú mať charakter údajov, ktoré sú vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, nebudú komerčného charakteru a nebudú podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo porušovaniu právneho poriadku SR.
  8. Nie je povinný objednať extra funkcionality ani uhrádzať žiadne platby a poplatky v súvislosti so svojou registráciou na lokalite, pokiaľ sa ich sám nerozhodne záväzne objednať.

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva údaje Používateľa za účelom poskytovania služieb Používateľovi (zameranie služieb Prevádzkovateľa je rôznorodé a podlieha zmenám). Za účelom poskytovania služieb Používateľovi budú v nevyhnutnom rozsahu spracované údaje uvedené Používateľom pri registrácii, ako i údaje vložené Používateľom pri poskytovaní jednotlivých služieb vzťahujúce sa k predmetu plnenia služby (napr. údaje o vytvorenom evente Používateľa, platobné údaje Používateľa, niektoré údaje uvedené vo verejnom profile Používateľa). Ak Používateľ neposkytne potrebné údaje za týmto účelom, objektívne a technicky nie je ani možné poskytnutie služieb Prevádzkovateľom.
 2. Údaje o Používateľoch použije Poskytovateľ výlučne v medziach a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“) a ustanoveniami. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a týchto Podmienok používania služieb Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári v rozsahu mailová adresa a heslo. Používateľ má však možnosť dodatočne doplniť ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a priezvisko, dodacia, fakturačná adresa, telefónne a mobilné číslo v takom prípade spracúva Poskytovateľ údaje v tomto rozsahu.

  V prípade vytvorenia verejného profilu trénera/inštruktora, kde Používateľ zverejňuje meno, priezvisko, zoznam športov ktoré trénuje/učí, dĺžku praxe, adresy miest tréningov a výuky a v prípade, ak zverejňuje Používateľ sám pri využívaní služieb osobné údaje ako napr. tituly, prezývku, dátum narodenia, telefónne číslo, mobil, emailová adresa, odkazy na sociálne siete, fotografie, dĺžka praxe pre jednotlivé športy, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, alebo obdržané licencie, Poskytovateľ spracúva osobné údaje nad rozsah údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy len vtedy, ak je to potrené na sledovanie oprávneného záujmu Používateľa a Poskytovateľa, ktorým je zabezpečiť funkciu služby, tak aby bola čo najefektívnejšia. Prevádzkovateľ uchováva aj iné ako osobné údaje, a to napr. názov spoločnosti, IČO, emailová adresa a telefónne číslo Používateľa, ktorý je právnickou osobou a súkromné údaje, ktorými sú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným Používateľom alebo nie sú inak zdieľané.
 3. ZVEREJŇOVANIE údajov vo verejnom profile trénera/inštruktora:
  1. Údaje, ktoré Používateľ uvedie vo svojom verejnom profile, sú všeobecne prístupné verejnosti (okrem kontaktných údajov)
  2. Kontaktné údaje je možné zobraziť až po zaregistrovaní sa a prihlásení, kontaktné údaje môže vidieť po registrácii každý Používateľ.
  3. Poskytovateľ nemá žiadnu kontrolu nad tým, čo Používatelia robia s verejnými informáciami uvedenými vo verejnom profile. Používateľ je povinný uistiť sa, že uverejňuje iba údaje, ktoré môže niekto vidieť.
  4. Na to, aby funkcia vyhľadávania bola efektívna, Poskytovateľ môže použiť údaje z verejného profilu Používateľa. To umožňuje Používateľom vyhľadávať a nájsť profil na základe jeho obsahu.
  5. Ak chce Používateľ, aby bol profil verejne nedostupný, môže kedykoľvek prepnúť profil do nastavenia, aby nebol viditeľný.
 4. Používateľ sám zodpovedá za obsah svojho verejného profilu a za údaje v ňom uvedené.
 5. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely registrácie a služieb s tým súvisiacich na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Poskytovateľ spracúva osobné údaje nad rozsah údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy len vtedy, ak je to potrebné na sledovanie oprávneného záujmu Používateľa a Prevádzkovateľa, ktorým je zabezpečiť funkciu služby, tak aby bola čo najefektívnejšia.
 6. Neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzatvorenie zmluvného vzťahu podľa týchto podmienok používania služieb Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s registráciou.
 7. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa aj na účely skvalitňovania svojich služieb pre Používateľov, zobrazovania reklamy na oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a zasielania reklamných e-mailov na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.
 8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov, uverejnených na serveroch treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR a/alebo údajov, ktoré Používateľ sám uverejní a stanú sa teda verejne prístupnými (napr. údaje, ktoré Používateľ zverejnil vo svojom verejnom profile trénera/inštruktora).
 9. Používateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom, má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Používateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Používateľa v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 10. S ďalšími zásadami spracúvania osobných údajov sa môžete oboznámiť v dokumente Zásady ochrany osobných údajov.

VII. Zrušenie registrácie na žiadosť Používateľa

 1. Používateľ môže kedykoľvek a bez udania zrušiť svoju registráciu, pričom Poskytovateľ sa zaväzuje v čo najkratšej možnej dobe prístup Používateľ do užívateľskej zóny (osobného profilu) zrušiť a o tejto skutočnosti ho informovať.
 2. Poskytovateľ je oprávnený registráciu Používateľa zrušiť aj z dôvodu neoprávneného zásahu do údajov na lokalite treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk.
 3. Poskytovateľ je oprávnený registráciu Používateľa zrušiť aj zo zákonných alebo iných primeraných dôvodov.

VIII. Osobitné ustanovenia

 1. Používateľ nie je oprávnený šíriť prostredníctvom lokality treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk nevyžiadané informácie ani iné reklamné informácie, na ktoré nedostal súhlas od Poskytovateľa alebo osôb vykonávajúcich príslušné práva (najmä autorské). Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek žiadať od Používateľa preukázanie príslušných súhlasov. V prípade, že Používateľ nepreukáže Poskytovateľovi, že je oprávneným nositeľom alebo vykonávateľom príslušných práv (najmä práv autorských) je Poskytovateľ oprávnený registráciu Používateľa zrušiť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Za prípadné škody spôsobené porušením práv tretích osôb zodpovedá v plnom rozsahu Používateľ.
 2. Obsah lokality treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk je predmetom duševného vlastníctva. Používateľ nie je oprávnený neoprávneným spôsobom využívať alebo tretím stranám poskytnúť akékoľvek práva patriace Poskytovateľovi. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za takto spôsobenú prípadnú finančnú alebo autorskú ujmu Poskytovateľovi.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo inovovať a modifikovať lokalitu treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk, pričom Používateľ je povinný tieto zmeny rešpektovať.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za:
  1. spôsob využívania funkcionalít lokality treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk a následky vyplývajúce z ich využívania
  2. za služby a z ich používania vyplývajúce následky sprístupnené prostredníctvom lokality sk / instruktori.sk / sportsupport.sk, ktoré poskytujú tretie strany
  3. bezpečnosť údajov, súborov a akýchkoľvek informácií prenášaných prostredníctvom siete Internet, ani za ich stratu, skreslenie, poškodenie alebo zničenie
  4. za obmedzenosť alebo nedostupnosť služieb, zníženie kvality, rýchlosti alebo výpadky spôsobené treťou stranou
  5. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť Používateľom uvedených informácií vo verejnom profile trénera / inštruktora. On-line služby Poskytovateľa obsahuje odkazy na externé webové stránky, nad ktorými Poskytovateľ nemá žiadnu kontrolu. Z tohto dôvodu nemôže Poskytovateľ prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah prepojených stránok
  6. akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie používateľského účtu v nasledovných prípadoch:
  1. údaje poskytnuté pri registrácii používateľa nie sú pravdivé
  2. používateľ má viac ako jeden profil
  3. pridaný obsah:
   1. je vulgárny, urážlivý, poburujúci, obscénny, vzťahujúci sa k propagácii resp. priamo propagujúci násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov
   2. podnecuje k páchaniu trestnej činnosti, alebo porušovaniu právneho poriadku SR
   3. je komerčného charakteru
   4. podporuje konkurenčný produkt, k produktu prevádzkovateľa
 6. V prípade, ak bude z akéhokoľvek dôvodu registrácia Používateľa zrušená, dochádza súčasne so zrušením registrácie aj k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného akceptovaním týchto podmienok používania služieb.

IX. Funkcionalita/Služba „Verejný profil trénera / inštruktora“ - osobitné ustanovenia

 1. Poskytovateľ umožňuje Požívateľovi bezplatne využiť osobitnú funkcionalitu „Verejný profil trénera / inštruktora“. Poskytovateľ v rámci tejto funkcionality na lokalite treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk zobrazuje osobné údaje Používateľa a informácie nim uvedené, ktoré sa Používateľ rozhodol sám verejne zverejniť. Kontaktné údaje Používateľov sú prístupné len pre zaregistrovaných Používateľov.
 2. Vytvorenie profilu inštruktora/trénera a zobrazovanie na stránke je bezplatné, Poskytovateľ však umožňuje objednanie spoplatnených služieb.
 3. Duplicitné a fiktívne kontá budú zmazané.
 4. Neuvádzajte nesprávne alebo nepravdivé osobné údaje.
 5. Uverejnenie kontaktných údajov (e-mailová adresa, telefónne číslo, fax, www adresu, ...) na iných ako na to určených miestach je zakázané. Takýto obsah bude zmazaný.
 6. Ako profilovú fotku je dovolené pridať iba vlastnú fotku. Rôzne nevhodné fotografie budú odstránené.
 7. Zverejňovanie kontaktu na konkurenčné služby je zakázané a po zistení bude profil okamžite bez udania dôvodu zablokovaný.
 8. Vulgárny, extrémistický alebo inak nevhodný obsah (text, obrázky) v profile budú zmazané a používateľské konto zablokované.
 9. Používateľ sa zaväzuje popri všeobecných podmienkach používania služby vyjadrených v týchto Záväzných podmienkach používania služieb dodržiavať aj nasledovné osobitné podmienky vzťahujúce sa na funkcionalitu „Verejný profil trénera / inštruktora“:
  1. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať technické pokyny stanovené Poskytovateľom pre účely korektného fungovania funkcionality „Verejný profil trénera / inštruktora“. Technické pokyny sú k dispozícii na stiahnutie tu
  2. V prípade, že Poskytovateľ zmení technické pokyny, bezodkladne o tom Používateľa vhodným spôsobom upozorní (napr. odoslaním informačného emailu). Používateľ je povinný riadiť sa vždy aktuálnymi technickými pokynmi.
  3. Výhradne Používateľ zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory a škody vzniknuté neoprávneným konaním Používateľa, najmä porušením autorských či iných práv tretích osôb.
  4. Používateľ osobitne vyhlasuje, že
   1. je zodpovedný za činy každého, kto použije jeho používateľské konto a za obsah, ktorý dodá na zobrazovanie na stránke Poskytovateľa
   2. bude dodržiavať všetky platné právne predpisy, nebude ich obchádzať ani zneužívať
   3. sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu či to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou
   4. nebude využívať funkcionalitu pre ilegálne alebo nemorálne účely
   5. nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiaden nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky; ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej zadlženosti alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia; alebo akokoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy
   6. nebude žiadnym spôsobom podsúvať alebo distribuovať súbory, ktoré obsahujú víry, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača niekoho iného
   7. nebude zasahovať alebo nenaruší siete spojené so službami
   8. nebude používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku stránky, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú táto stránka ponúka
   9. nevykoná nič, čo by spôsobilo nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž infraštruktúre Poskytovateľa
   10. nebude používať žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, roboty, scripty alebo spiders) a to zo žiadneho dôvodu.
  5. Poskytovateľ schvaľuje obsah údajov dodaných Používateľom. Pri schvaľovaní sa určí, či profil je alebo nie je v rozpore s týmito podmienkami poskytovania služieb. Schvaľovanie prebieha do 2 pracovných dní. Poskytovateľ postupuje počas schvaľovania nasledovne:
   1. ak nie sú zistené žiadne porušenia pravidiel, profil je aktivovaný a v priebehu 1 hodiny od aktivácie sa začne na stránkach treneri.sk, instruktori.sk a sportsupport.sk zobrazovať;
   2. ak sú zistené nedostatky (najmä neúplný obsah, nevhodná fotka, ...), poskytovateľ môže vykonať kroky, ktorými profil upraví takým spôsobom aby spĺňal podmienky pre zobrazenie;
   3. ak obsah profilu zásadným spôsobom, alebo opakovane porušuje tieto pravidlá, Poskytovateľ si vyhradzuje právo profil zmazať a zamedziť prístup Používateľa k službe.
   4. V čase od vykonania zmien Používateľom v profile až po ukončenie schvaľovacieho procesu Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý materiál, ktorý je súčasťou takýchto materiálov alebo za akýkoľvek trestný čin, ku ktorému dopomohlo využívanie tejto stránky.
  6. V prípade, že Používateľ poruší ktorékoľvek zo svojich vyššie uvedených vyhlásení i) – xi) alebo závažným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto Všeobecne záväzných podmienok používania služieb má Poskytovateľ právo s okamžitou platnosťou zrušiť registráciu Užívateľa na lokalite treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk vrátane osobného profilu a všetkých údajov Používateľa.

X. Funkcionalita/Služba „Verejný profil firmy“ - osobitné ustanovenia

 1. Pre firemné profily inštruktorov a trénerov platia rovnaké pravidlá a vyhlásenia ako pre Verejný profil trénera / inštruktora, uvedených v článku IX. Funkcionalita/Služba „Verejný profil trénera / inštruktora“ - osobitné ustanovenia
 2. Poskytovateľ umožňuje Požívateľovi bezplatne využiť osobitnú funkcionalitu „Verejný profil firmy“. Poskytovateľ v rámci tejto funkcionality na lokalite treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk zobrazuje údaje Používateľovej firmy a osobné údaje v nej zamestnaných, či inou formou spolupracujúcich inštruktorov a trénerov.
 3. Vo Verejnom profile firmy sú uvedené iba tie údaje Používateľa, ktoré sa Používateľ rozhodol sám verejne zverejniť. Kontaktné údaje firiem a ich trénerov / inštruktorov sú prístupné len pre zaregistrovaných Používateľov.
 4. Vytvorenie firemného profilu a zobrazovanie na stránke je bezplatné, Poskytovateľ však umožňuje objednanie spoplatnených služieb.
 5. Používateľ sa zaväzuje popri všeobecných podmienkach používania služby vyjadrených v týchto Záväzných podmienkach používania služieb dodržiavať aj nasledovné osobitné podmienky vzťahujúce sa na funkcionalitu „Verejný profil firmy“ :
  1. Je povolené pridávať iba firmy, ktoré poskytujú služby súvisiace s trénovaním a výukou športov pre verejnosť, amatérskych, profesionálnych športovcov a firmy, ktoré vystupujú ako autorita, ktorá vydáva alebo poskytuje certifikáty, kurzy pre vzdelávanie trénerov a inštruktorov.
  2. Každá firma môže mať iba 1 firemný profil. Overovanie duplicitných firiem sa vykonáva na základe IČO. Nie je povolené pridávanie viac firiem s rovnakým IČO.
  3. Používateľ osobitne vyhlasuje, že
   1. všetci inštruktori a tréneri sú zamestnancami firmy, alebo spolupracujú inou formou a od všetkých trénerov a inštruktorov má súhlas na vytvorenie verejného profilu.
   2. nebude vytvárať fiktívne profily pre inštruktorov a trénerov, takéto profily budú odstránené.

XI. Funkcionalita/Služba „Eventy“ - osobitné ustanovenia

 1. Poskytovateľ umožňuje Požívateľovi využiť osobitnú funkcionalitu „Eventy“. Poskytovateľ v rámci tejto funkcionality na lokalite treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk zobrazuje osobné údaje Používateľa a informácie nim uvedené, ktoré sa Používateľ rozhodol sám verejne zverejniť.
 2. Vytvorenie Eventu na lokalite treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk je bezplatné, jej zverejnenie je však podmienené jednou z podmienok:
  1. uvedením recipročného odkazu (backlink) na aspoň jednej z možnosti:
   1. uverejnením PR článku o lokalitách treneri.sk a instruktori.sk / sportsupport.sk na webovej lokalite (web stránke) Používateľa, s maximálne dvomi odkazmi na lokalitu treneri.sk, instruktori.sk a sportsupport.sk. Článok musí byť na lokalite Používateľa umiestnený na viditeľnom mieste a musí sa zobrazovať po obdobie minimálne 1 rok od zverejnenia. Z technického hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače nesmie byť nijako zamedzené indexovanie vyhľadávačmi, ani blokovanie spätného odkazu;
   2. uverejnenie reklamného banneru na lokalite Používateľa. Jej forma a umiestnenie sa určuje individuálne obojstrannou písomnou dohodou;
   3. na sociálnej sieti, kde je 100 a viac followerov, sledujúcich stránku Používateľa;
  2. objednávkou reklamy na lokalite treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk
   1. sumu určíme osobitne vytvorením cenovej kalkulácie na základe požiadaviek Používateľa.
   2. event zobrazujeme dňom kedy boli peniaze pripísané na účet Poskytovateľa.
   3. služba sa poskytuje na dobu určitú, po uplynutí sa Event automaticky prestane zobrazovať.
 1. Uverejnenie kontaktných údajov (e-mailová adresa, telefónne číslo, fax, www adresu, ...) na iných ako na to určených miestach je zakázané. Takýto obsah bude zmazaný.
 2. Zverejňovanie kontaktu na konkurenčné služby je zakázané a po zistení bude profil okamžite bez udania dôvodu zablokovaný.
 3. Vulgárny, extrémistický alebo inak nevhodný obsah (text, obrázky) v Evente budú zmazané a používateľské konto zablokované.
 4. Používateľ sa zaväzuje popri všeobecných podmienkach používania služby vyjadrených v týchto Záväzných podmienkach používania služieb dodržiavať aj nasledovné osobitné podmienky vzťahujúce sa na funkcionalitu „Eventy“:
  1. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať technické pokyny stanovené Poskytovateľom pre účely korektného fungovania funkcionality „Verejný profil trénera / inštruktora“.
  2. V prípade, že Poskytovateľ zmení technické pokyny, bezodkladne o tom Používateľa vhodným spôsobom upozorní (napr. odoslaním informačného emailu). Používateľ je povinný riadiť sa vždy aktuálnymi technickými pokynmi.
  3. Výhradne Používateľ zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory a škody vzniknuté neoprávneným konaním Používateľa, najmä porušením autorských či iných práv tretích osôb.
  4. Používateľ osobitne vyhlasuje, že
   1. je zodpovedný za činy každého, kto použije jeho používateľské konto a za obsah, ktorý dodá na zobrazovanie na stránke Poskytovateľa
   2. bude dodržiavať všetky platné právne predpisy, nebude ich obchádzať ani zneužívať
   3. nebude využívať funkcionalitu pre ilegálne alebo nemorálne účely
   4. nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiaden nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky; ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej zadlženosti alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia; alebo akokoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy
   5. nebude žiadnym spôsobom podsúvať alebo distribuovať súbory, ktoré obsahujú víry, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača niekoho iného
   6. nebude zasahovať alebo nenaruší siete spojené so službami
   7. nebude používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku stránky, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú táto stránka ponúka
   8. nevykoná nič, čo by spôsobilo nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž infraštruktúre Poskytovateľa
   9. nebude používať žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, roboty, scripty alebo spiders) a to zo žiadneho dôvodu.
 1. Poskytovateľ schvaľuje obsah údajov dodaných Používateľom. Pri schvaľovaní sa určí, či event je alebo nie je v rozpore s týmito podmienkami poskytovania služieb. Schvaľovanie prebieha do 2 pracovných dní
 2. V prípade, že Používateľ poruší ktorékoľvek zo svojich vyššie uvedených vyhlásení alebo závažným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto Všeobecne záväzných podmienok používania služieb má Poskytovateľ právo s okamžitou platnosťou zrušiť registráciu Užívateľa na lokalite treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk vrátane osobného profilu a všetkých údajov Používateľa.

XII. Aktualizácia Všeobecne záväzných podmienok používania

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecne záväzných podmienok používania služieb napr. po pridaní nových služieb, po vylepšení aktuálnych služieb alebo zmenách technológií. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia aktualizovaných podmienok na lokalite treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk. Ak Poskytovateľ vykoná nejaké významné alebo rozsiahle zmeny na lokalite treneri.sk / instruktori.sk / sportsupport.sk, upozorní Používateľa prostredníctvom el. pošty zreteľným a jednoznačným oznamom o týchto zmenách.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy neupravené Všeobecne záväznými podmienkami používania sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
 2. Používateľ zodpovedá za škody spôsobené porušením týchto Všeobecne záväzných podmienok používania alebo zákonnej povinnosti. Rozsah a spôsob jej náhrady sa spravujú ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä Obchodného zákonníka ako aj Občianskeho zákonníka v SR.

Kontakt

Používateľ v prípade akýchkoľvek nejasností, otázok alebo spojitostí k Všeobecne záväzným podmienkam používania môže kontaktovať Poskytovateľa na zákazníckej e-mailovej adrese: info@sportsupport.sk

POUČENIE O MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od jej uzavretia bez uvedenia dôvodu písomnou formou (napr. list, e-mail). Lehota začína plynúť po doručení tohto poučenia v písomnej forme, avšak nie pred uzavretím zmluvy a ani pred splnením informačných povinností z našej strany v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Pre zachovanie odvolacej lehoty postačí včasné odoslanie odstúpenia.

Môžete použiť priložený formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinnosť. Taktiež máte možnosť formulár pre odstúpenie od zmluvy vyplniť a poslať na adresu:

Bc. Ondrej Balko
Pod Horou 176/11
95101 Štitáre
Slovenská republika

alebo elektronicky na e-mail info@sportsupport.sk

Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade platného odstúpenia od zmluvy sú obidve strany povinné vrátiť obojstranne vykonané plnenie resp. čerpané výhody (napr. úroky). Ak nie ste schopný/á vrátiť prijaté plnenie úplne alebo čiastočne alebo len v zhoršenom stave, musíte nám poskytnúť odpovedajúcu náhradu resp. náhradu hodnoty. To môže viesť k tomu, že budete musieť napriek tomu splniť svoje zmluvné finančné záväzky za obdobie až do odstúpenia od zmluvy. Povinnosť vrátiť už zaplatené čiastky musí byt splnená do 15 dní. Lehota Vám začína plynúť vo chvíli odoslania vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, pre nás potom táto lehota začína plynúť vo chvíli doručenia Vášho odstúpenia od zmluvy.

Zvláštne upozornenie

Vaše právo na odstúpenie od zmluvy zaniká predčasne, ak bola zmluva na Vaše vyslovené prianie obidvoma stranami úplne splnená, ešte než ste uplatnili svoje právo na odstúpenie od zmluvy.

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

Platné od: 01.02.2023, verzia: 1.0.2
Vytvoriť profil Hľadať
Váš názor